Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest:

EDWINGS NOVA Spółka z o.o ; 50-020 Wrocław, ul.Marsz.Józefa Piłsudskiego 74/320

2. W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez adres pocztowy Administratora lub adres elektroniczny:

50-020 Wrocław, ul.Marsz.Józefa Piłsudskiego 74/320

inspektorochronydanych2@edwings.pl

 

3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r nr 2016/679 w szczególności:

 1. w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową (np. pełnomocnictwa), związane z obsługą Klienta;
 2. w celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez Klienta;
 3. w celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
 4. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
 5. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
 6. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora;
 7. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Spółki, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.

 

4. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.

5. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy. Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych sensytywnych zgodnie z art. 10 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r nr 2016/679 („dane o skazaniach”) tylko w ściśle określonych przypadkach tj. w sytuacjach skazania za przestępstwo na skutek którego pokrzywdzonym jest Administrator.

6. Dane osobowe będą pobierane:

 1. bezpośrednio od osób z którymi Administrator zawiera umowy, otrzymuje zlecenia i zapytania;
 2. z rejestru przedsiębiorców (obecnie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego oraz podmiotów zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz przez czas trwania umowy;
 3. z podmiotów obsługujących transakcje płatnicze w przypadku płatności bezgotówkowych.

7. Dane osobowe będą przetwarzane:

 1. przez czas niezbędny do rozpatrzenia zapytania, zgłoszenia, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeżeli umowa dojdzie do skutku przez czas jej trwania. W przypadku rozwiązania umowy Administrator będzie przechowywał dane przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
 2. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody.

8. Prawa Klienta

Klient ma prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 2. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
 3. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 5. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych;
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza postanowienia Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r nr 2016/679 - o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.

9. Odbiorcą danych mogą być:

 1. partnerzy współpracujący z Administratorem, wymienieni na stronie internetowej Administratora;
 2. pracownicy zatrudnieniu u Administratora, pośredniczący w sprzedaży i obsłudze usług;
 3. podwykonawcy wspierający Administratora w wykonaniu usług;
 4. podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową na zlecenie Administratora;
 5. podmioty nabywające wierzytelność – w razie nieopłacenia przez Klienta w terminie należności i niereagowania na monity ze strony Administratora;
 6. podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych i prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorami danych.
 7. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie polegało będzie na ewentualnym zaproponowaniu Klientowi produktów/usług najlepiej dopasowanych, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.
Zamów
kontakt